People
Faculty and Staff
ZHANG Tao
Title: Professor
Research Field: Marine Ecology
Department: Key Laboratory of Marine Ecology & Environmental Sciences
Tel/Fax: 86-0532-82898646
E-mail: tzhang@qdio.ac.cn
More: http://ir.qdio.ac.cn/profile/tzhang

Resume

2010.12-,Professor, CAS Key Laboratory of Marine Ecology and Environmental Sciences, Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences.

2006.12-2007.06, Visiting Scholar. Kewalo Marine Laboratory, University of Hawaii, USA.

2003.09-2010.12, Associate Professor. CAS Key Laboratory of Marine Ecology and Environmental Sciences, Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences.

2000.11-2003.08, Assistant Professor. CAS Key Laboratory of Marine Ecology and Environmental Sciences, Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences.

 

Education

1995.09-2000.11,Doctor, Marine biology, Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences.

1991.09-1995.07, Bachelor, Mariculture, Ocean University of China.

 

Research Interests

Shellfish Aquaculture, Marine Ranching.

 

Professional Memberships

Secretary General of Echinoderm Branch of Chinese Society of Oceanology and Limnology.

Leading talents of Taishan industry.

Member of Expert Advisory Committee on Marine pasture Construction, Ministry of Agriculture and Rural Affairs.

Member of Marine Ranch Construction Expert Advisory Committee in Shandong.

Council memberof Shandong Ecological Society.

Council member of Shandong Society of Fisheries.

 

Honors and Awards

The Second Prize of Fan Li Science and Technology Award (Science and Technology Progress Award) of Fishery Society of China in 2020. Seedling Breeding and Aquaculture Technology of Rapana venosa. Zhang Tao, Song Hao, Yang Hongsheng, Zhang Libin, Yu Ruihai, Yang Jianmin, Xue Dongxiu, Zhou Yi, Yu Bo, Zhang Yunling, Wang Junwei,Xu Tao, Jiang Han, Wang Peiliang, Wang Xiaodong.

The Grand prize of Fan Li Science and Technology Award (Science and Technology Progress Award) of Fishery Society of China in 2020. Construction and application of Marine pasture habitat restoration and biological resources conservation technology. Yang Hongsheng, Chen Pimao, Chen Yong, Zhang Xiumei, Huang Hui, Luo Gang, Wang Aimin, Li Chunhou, Zhou Yi, Zhang Peidong, Zhang Tao, Tian Tao, Xu Qiang, Zhang Libin, Lin Chenggang, Yin Zengqiang, Chen Shengcan, Guo Fuyuan, Yu Bo, Liu Fuxiang.

"Leading Goose Silver Award"(Wings award) of University of Chinese Academy of Sciences in 2019.

Outstanding Tutor Award of Chinese Academy of Sciences in 2019.

Outstanding Tutor Award of Chinese Academy of Sciences in 2018.

 

Selected Publications

Hao Song(#), Ximing Guo(#), Lina Sun(#), Qianghui Wang(#), Fengming Han, Haiyan Wang, Gregory A Wray, Phillip Davidson, Qing Wang, Zhi Hu, Cong Zhou, Zhenglin Yu, Meijie Yang, Jie Feng, Pu Shi, Yi Zhou, Libin Zhang and Tao Zhang*, 2021. The hard clam genome reveals massive expansion and diversification of inhibitors of apoptosis in Bivalvia. BMC Biology, 19:15. https://doi.org/10.1186/s12915-020-00943-9. (Corresponding author)

YU Zhenglin, YANG Meijie, SONG Hao, HU Zhi, ZHOU Cong, WANG Xiaolong, LI Haizhou, ZHANG Tao*, 2020. Settlement and metamorphosis of Rapana venosa (Gastropoda: Muricidae) with implications for artificial culture. Journal of Oceanology and Limnology, 38(1): 249-259. DOI: https://doi.org/10.1007/s00343-019-9107-8. (Corresponding author)

Zheng-Lin Yu, Nan Hu, Mei-Jie Yang, Hao Song, Zhi Hu, Xiao-Long Wang, Cong Zhou, Zhi-Xin Zhang, Tao Zhang*, 2019. Environmental water flow can boost foraging success of the juvenile rapa whelk Rapana venosa (Muricidae) in aquaculture tanks with still or flowing water: Indication of chemosensory foraging. Aquaculture, 513: 734392. DOI: https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2019.734392. (Corresponding author)

Mei-Jie Yang, Hao Song, Li-Na Sun, Zheng-Lin Yu, Zhi Hu, Xiao-Long Wang, Jia-Yi Zhu, Tao Zhang*, 2019. Effect of temperature on the microflora community composition in the digestive tract of the veined rapa whelk (Rapana venosa) revealed by 16S rRNA gene sequencing. Comparative Biochemistry and Physiology - Part D: Genomics and Proteomics, 29: 145-153. https://doi.org/10.1016/j.cbd.2018.10.006. (Corresponding author)

Mei-Jie Yang, Hao Song, Zheng-Lin Yu, Yu-Cen Bai, Zhi Hu, Nan Hu, Cong Zhou, Xiao-Long Wang, Hai-Zhou Li, Tao Zhang?, 2020. Expression and activity of critical digestive enzymes during early larval development of the veined rapa whelk, Rapana venosa (Valenciennes, 1846). Aquaculture, 519: 734722. DOI: https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2019.734722. (Corresponding author)

Cong Zhou, Hao Song, Mei-jie Yang, Xiao-cheng Wang, Zheng-lin Yu, Zhi Hu, Pu Shi, Tao Zhang*, 2021. Single-molecule long-read (SMRT) transcriptome sequencing of Mercenaria mercenaria reveals a powerful anti-apoptotic system critical for air exposure endurance. Comparative Biochemistry and Physiology-Part D: Genomics and Proteomics, 38: 100792. https://doi.org/10.1016/j.cbd.2021.100792. (Corresponding author)

Zhang Tao,Feng Jie, Hao Song,2020. Principles and techniques for conservation of biological resources in Marine pasture. Science and technology for development, 16(2):206-212. (First author)

Hao Song, Meijie Yang, Zhenglin Yu, Tao Zhang*, 2019. Characterization of the whole transcriptome of whelk Rapana venosa by single-molecule mRNA sequencing. Marine genomics, 44: 74-77. DOI: https://doi.org/10.1016/j.margen.2018.10.002. (Corresponding author)

Tao Zhang, Hao Song, Yu-Cen Bai, Jing-Chun Sun, Xiao-Fang Zhang, Shao-Jun Ban, Zheng-Lin Yu, Mei-Jie Yang, Hai-Yan Wang, 2017. Effects of temperature, salinity, diet and stocking density on development of the veined Rapa whelk, Rapana venosa (Valenciennes, 1846) larvae. Aquaculture International, 1-14. DOI: 10.1007/s10499-017-0140-3. (First author)

Mei-Jie Yang, Hao Song, Zheng-Lin Yu, Zhi Hu, Cong Zhou, Xiao-Long Wang and Tao Zhang*, 2020. Changes in Symbiotic Microbiota and Immune Responses in Early Development Stages of Rapana venosa (Valenciennes, 1846) Provide Insights Into Immune System Development in Gastropods. Frontiers in Microbiology, 11: 1265. doi: 10.3389/fmicb.2020.01265. (Corresponding author)

 

Books published

Zhang Tao, Hao Song, Xue Dongxiu, Yang Meijie, Yu Zhenglin, Biology and culture technology of Rapana venosa, Science Press.2020.

Zhang Tao, Zhang Zhen, Xu Qinzeng, Wang Haiyan, Ma Peizhen, Investigation and study of intertidal species resources in Hainan, Science Press.2017.

Zhang Tao, Liu Huilian, Xu Qinzeng, Wang Haiyan, Investigation and study on intertidal species resources in the Beibu Gulf (Guangdong-Guangxi).2017.