NInstitute of Oceanology,Chinese Academy of Sciences
People
TAN XunGang

2019-07-19

      Print       Close Text Size:A  A

Name: Xungang TAN

TitleProfessor

Subject: Marine biology, Developmental biology

Tel/Fax:86-532-82898551

E-mail:tanx@qdio.ac.cn

Address: No.7 Nanhai Road

More:(其它如职务、所属实验室、个人网站链接等)

 

Resume:(个人简历,总结性叙述)

2020 - Professor,Institute of Oceanology, CAS

2008– 2020 Associate Pro. Institute of Oceanology, CAS

2003 – 2008 Assistant Pro. Institute of Oceanology, CAS

2000 – 2003 Visiting Scholar, COMB,University of Maryland.

 

Education:(教育经历)

Ph.D 2004. Graduate University of CAS

M.Sc.1999.Shandong University

B.Sc.1996. Shandong University

 

Research Interests:(研究领域)

Fish developmental Biology, Marine Biology, Marine Biotechnology, Evolutional Biology.

 

 

Selected Publications:(发表论文、出版书籍)

1. Jian-Yang Chen#, Xungang Tan#,, Zheng-Hua Wang, Yun-Zhang Liu,, Jian-Feng Zhou, Xiao-Zhi Rong, Ling Lu, and Yun Li.The Ribosome Biogenesis Protein Esf1 is Essential for Pharyngeal Cartilage Formation in zebrafish. FEBS, 2018, 285(18):3464-3484

2. Meijie Li, Xungang Tan*, Shuang Jiao, Qian Wang, Zhihao Wu, Feng You, Yuxia Zou. A new pattern of primordial germ cell migration in olive flounder (Paralichthys olivaceus) identified using nanos3. Dev Genes Evol. 2015, 225(4):195-206.

3. Yan Bai#, Xungang Tan #, Haifeng Zhang#, Chengdong Liu, Beibei Zhao, Yun Li, Ling Lu, Yunzhan Liu, Jianfeng Zhou *. Ror2 receptor mediates Wnt11 ligand signaling and affects convergence and extension movements in zebrafish. J Biol Chem. 2014; 289(30): 20664-20676。并列第一

4. Jinwei Hu, Feng You*, Qian Wang, Shenda Weng, Hui Liu, Lijuan Wang, Pei-Jun Zhang, Xungang Tan*. Transcriptional Responses of Olive Flounder (Paralichthys olivaceus) to Low Temperature. PLoS One. 2014, 9(10):e108582.

5. Qian Wang, Xungang Tan*, Shuang Jiao,Feng You *, Pei-Jun Zhang. Analyzing cold tolerance mechanism in transgenic zebrafish (Danio rerio). PLoS ONE , 2014, 9(7): e102492.

6. Xungang Tan#, Josep Rotllant, Huiqing Li, Patrick De Deyne, Shao Jun Du*,#. SmyD1, a histone methyltransferase, is required for myofibril organization and muscle contraction in zebrafish embryos. PNAS. 2006, 103(8): 2713–2718.

7. Xungang Tan, Shao Jun Du*.  Differential expression of two MyoD genes in fast and slow muscles of gilthead seabream (Sparus aurata). Dev Genes Evol. 2002,212 (5): 207-17.

 

Copyright © Institute of Oceanology Chinese Academy of Sciences
Address: 7 Nanhai Road, Qingdao, Shandong 266071, China
Tel: 86-532-82898902 Fax: 86-532-82898612 E-mail: iocas@qdio.ac.cn