NInstitute of Oceanology,Chinese Academy of Sciences
People
WANG MengQiang

2019-07-19

      Print       Close Text Size:A  A


Name: Wang Mengqiang
Title: Associate Professor
Research Field: Marine Biology
Tel/Fax: +86-532-82898843
E-mail: wangmengqiang@qdio.ac.cn
More: https://scholar.google.com.hk/citations?hl=zh-CN&user=s_GIjigAAAAJ
Resume:
2013.12 – present, Associate Professor, Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences
2012.11 – 2013.12, Assistant Professor, Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences
2012.8 – 2012.11, Research Assistant, Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences
2010.7 – 2012.8, Postdoctoral Researcher, Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences
Education:
Ph.D., 2007.9 – 2010.6, Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences
M.S., 2004.9 – 2007.6, Ocean University of China
B.S., 2001.9 – 2004.6, Ocean University of China
Professional Memberships:
Member, Youth Innovation Promotion Association of IOCAS (2014.10-)
Research Interests:
Marine biology, Innate immunology
Selected Publications:
1. Wang Mengqiang, Yang Jialong, Zhou Zhi, Qiu Limei, Wang Lingling, Zhang Huan, Gao Yang, Wang Xingqiang, Zhang Li, Zhao Jianmin, Song Linsheng, A primitive Toll-like receptor signaling pathway in mollusk Zhikong scallop Chlamys farreri, Developmental and Comparative Immunology, 2011, 35(4): 511-520.
2. Wang Mengqiang, Wang Lingling, Zhou Zhi, Gao Yang, Shi Xiaowei, Gai Yunchao, Mu Changkao, Song Linsheng, The molecular characterization of a catalase from Chinese mitten crab Eriocheir sinensis, International Journal of Immunogenetics, 2013, 40: 230-240.
3. Wang Mengqiang, Zhang Daoxiang, Wang Lingling, Gai Yunchao, Zhou Zhi, Zhang Huan, Song Linsheng, The molecular characterization of A cyclophilin A from Chinese mitten crab Eriocheir sinensis and the antifungal activity of its recombinant protein, Electronic Journal of Biotechnology, 2013, 16(2): 16-issue2-fulltext-5.
4. Wang Mengqiang, Wang Lingling, Guo Ying, Zhou Zhi, Yi Qilin, Zhang Daoxiang, Zhang Huan, Liu Rui, Song Linsheng, A high mobility group box 1 (HMGB1) gene from Chlamys farreri and the DNA-binding ability and pro-inflammatory activity of its recombinant protein, Fish & shellfish immunology, 2014, 36(2):393-400.

Copyright © Institute of Oceanology Chinese Academy of Sciences
Address: 7 Nanhai Road, Qingdao, Shandong 266071, China
Tel: 86-532-82898902 Fax: 86-532-82898612 E-mail: iocas@qdio.ac.cn