NInstitute of Oceanology,Chinese Academy of Sciences
People
LI Li

2019-07-19

      Print       Close Text Size:A  A

Name:(姓名)Li Li

Title:(职称)Professor

Subject:(专业) Marine Biology & Aquaculture

Tel/Fax:(电话/传真)86-532-82896728 E-mail: lili@qdio.ac.cm Address:(通信地址)

Key Laboratory of Experimental Marine Biology

Institute of Oceanology, Chinese Academy of SciencesIOCAS No.  7  Nanhai  Road,  Qingdao,  China,  266071China  More:其它如职务、所属实验室、个人网站链接等 http://people.ucas.ac.cn/~oysterman?language=en

 

Resume:(个人简历,总结性叙述

2012.12-present        Professor, IOCAS.

2008.8-2012.12 Associate Professor, IOCAS. 2007.8-2008.8 Assistant Professor, IOCAS. 2003.9-2007.7 work in IOCAS

2005.1-2007.3 Postdoctoral Research Associate, Virginia Commonwealth University.

 

Education:(教育经历)

Ph.D. 2003 IOCAS. Major in Marine Biology.

2001.5-2002.11. Visiting Student in Rutgers Universities. M.S.2000 NanKai University, Tianjin, P.R. China. Major in Zoology.

B.S. 1993 Liaocheng University, Shangdong, P.R. China, Major in Biology.

 

Research Interests:(研究领域)

Molluscan genetics, genomics and adaptive evolution; Molluscan resource conservation, aquaculture and breeding biotechnology

 

Academic Achievements:(科研成果)

Dr. Li has published up to 120 peer-reviewed papers, including Nature (IF= 42.8), Nature Ecology & Evolution (IF= 12.5), Cell Death& Disease (IF= 6.3), Molecular Ecology Resources (IF= 6.3), Frontiers in Immunology (IF=5.1), Environmental Research IF=5.7etc. She has been granted 15 invention patents and 2 new shellfish varieties. Her paper was cited more than 2800 times.

 

Honors and Awards:(获得荣誉、获奖情况)

2004 Marine Biotechnology 2004 Best Paper Award, Springer.

2016 One of the Top Ten Scientific and Technological Progress of China's Oceans and Limnology

2018 One of the Top Ten Scientific and Technological Progress of China's Oceans and Limnology

2016 The second prize of Shandong Provincial Natural Science Award 2020 The first prize of Marine Science and Technology Award


Selected Publications :(发表论文、出版书籍)

Li, Li#, Li Ao#, Song Kai#, Meng Jie#, Guo Ximing#, Li Shiming#, Li Chunyan, Pierre De Wit, Que Huayong, Wu Fucun, Wang Wei, Qi Haigang, Xu Fei, Cong Rihao, Huang Baoyu, Li Yingxiang, Wang Ting, Tang Xueying, Liu Sheng, Li Busu, Shi Ruihui, Liu Youli, Bu Chen, Zhang Chi, He Weiming, Zhao Shancen, Li Hongjun, Zhang Shoudu, Zhang Linlin and Zhang Guofan, Divergence and plasticity shape adaptive potential of the Pacific oyster. Nature Ecology & Evolution, 2018. 2(11): p. 1751-1760.

Guofan, Zhang#*, Fang# Xiaodong, Guo#* Ximing, LiLi#, Luo Ruibang#, Xu Fei#, Yang Pengcheng#, Zhang Linlin#, Wang Xiaotong#, Qi Haigang, Xiong Zhiqiang, Que Huayong, Xie Yinlong, W. H. Holland Peter, Paps Jordi, Zhu Yabin, Wu Fucun, Chen Yuanxin, Wang Jiafeng, Peng Chunfang, Meng Jie, Yang Lan, Liu Jun, Wen Bo, Zhang Na, Huang Zhiyong, Zhu Qihui, Feng Yue, Mount Andrew, Hedgecock Dennis, Xu Zhe, Liu Yunjie, Domazet-Loso Tomislav, Du Yishuai, Sun Xiaoqing, Zhang Shoudu, Liu Binghang, Cheng Peizhou, Jiang Xuanting, Li Juan, Fan Dingding, Wang Wei, Fu Wenjing, Wang Tong, Wang Bo, Zhang Jibiao, Peng Zhiyu, Li Yingxiang, Li Na, Wang Jinpeng, Chen Maoshan, He Yan, Tan Fengji, Song Xiaorui, Zheng Qiumei, Huang Ronglian, Yang Hailong, Du Xuedi, Chen Li, Yang Mei, M. Gaffney Patrick, Wang Shan, Luo Longhai, She Zhicai, Ming Yao, Huang Wen, Zhang Shu, Huang Baoyu, Zhang Yong, Qu Tao, Ni Peixiang, Miao Guoying, Wang Junyi, Wang Qiang, E. W. Steinberg Christian, Wang Haiyan, Li Ning, Qian Lumin, Zhang Guojie, Li Yingrui, Yang Huanming, Liu Xiao, Wang Jian, Yin* Ye and Wang* Jun, The oyster genome reveals stress adaptation and complexity of shell formation. Nature, 2012. 490(7418): p. 49-54.

Wang, Xinxing, Ao Li, Wei Wang, Guofan Zhang and Li Li*, Direct and heritable effects of natural tidal environments on DNA methylation in Pacific oysters (Crassostrea gigas). Environmental Research, 2021: p. 111058.

Xueying, Tang, Huang Baoyu, Lin Siheng, Wang Wei, Zhang Guofan and Li Li*, CgMyD88s Serves as an Innate Immune System Plug During Ostreid Herpesvirus 1 Infection in the Pacific Oyster (Crassostrea gigas). Frontiers in Immunology, 2020. 11: p. 12.

Xinxing, Wang, Li Ao, Wang Wei, Que Huayong, Zhang Guofan and Li Li*, DNA methylation mediates differentiation in thermal responses of Pacific oyster (Crassostrea gigas) derived from different tidal levels. Heredity, 2020: p. 13.

Ao, Li, Wang Chaogang, Wang Wei, Zhang Ziyan, Liu Mingkun, She Zhicai, Jia Zhen, Zhang Guofan and Li Li*, Molecular and Fitness Data Reveal Local Adaptation of Southern and Northern Estuarine Oysters (Crassostrea ariakensis). Frontiers in Marine Science, 2020. 7: p. 10.

Youli, Liu, Li Li*, Qi Haigang, Que Huayong, Wang Wei and Zhang Guofan, Regulation Between HSF1 Isoforms and HSPs Contributes to the Variation in Thermal Tolerance Between Two Oyster Congeners. Frontiers in Genetics, 2020. 11: p. 11.

Youli, Liu, Li Li*, Huang Baoyu, Wang Wei and Zhang Guofan, RNAi based transcriptome suggests genes potentially regulated by HSF1 in the Pacific oyster Crassostrea gigas under thermal stress. Bmc Genomics, 2019. 20(1): p. 15.

Ao, Li, Li Li*, Wang Wei and Zhang Guofan, Evolutionary trade-offs between baseline and plastic gene expression in two congeneric oyster species. Biology Letters, 2019. 15(6): p. 5.

Jie, Meng, Song Kai, Li Chunyan, Liu Sheng, Shi Ruihui, Li Busu, Wang Ting, Li Ao, Que Huayong, Li Li* and Zhang Guofan*, Genome-wide association analysis of nutrient traits in the oyster Crassostrea gigas: genetic effect and interaction network. Bmc Genomics, 2019. 20(1): p. 14.

Copyright © Institute of Oceanology Chinese Academy of Sciences
Address: 7 Nanhai Road, Qingdao, Shandong 266071, China
Tel: 86-532-82898902 Fax: 86-532-82898612 E-mail: iocas@qdio.ac.cn